020-472-0444
HomePrivacy Policy

Privacy Policy

Home > Privacy Policy

Privacybeleid van H.I.S. in Europa

 

Informatie over specifiek identificeerbare personen die klant van ons zijn en over bij H.I.S. betrokken personen, de zogenaamde persoonsgegevens, vormen een belangrijk en onmisbaar actief voor H.I.S. In overeenstemming met de maatschappelijke vereisten dienen deze gegevens vertrouwelijk te blijven en nauwkeurig en veilig te worden behandeld.

Om aan deze maatschappelijke vereisten te voldoen worden persoonsgegevens door H.I.S. in overeenstemming met het hierna vermelde beleidskader adequaat beschermd naar de strekking van H.I.S.’ statuten en met inachtneming van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving

 

 1. Doel waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt

Het doel waarvoor H.I.S. de persoonsgegevens gebruikt, wordt duidelijk aan haar klanten meegedeeld. H.I.S. verkrijgt persoonsgegevens wanneer een klant een aanvraagformulier invult in het kader van een reisarrangement en de ontvangst van reisdiensten die worden vertrekt in de vorm van vervoer of accommodatie dan wel een verzekering en gedurende de communicatie met de klant.

 

 1. Rechtvaardigingsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtvaardigingsgronden waarop H.I.S. persoonsgegevens verwerkt zijn: (1 uitvoering van overeenkomst, (2 gerechtvaardigde belangen, (3) nakoming van wettelijke verplichtingen en (4) toestemming.

 

 1. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Door de klant verstrekte persoonsgegevens worden door H.I.S. niet openbaar gemaakt of doorgegeven aan derden, tenzij de klant van wie de gegevens zijn verkregen hiervoor toestemming heeft verleend of de openbaarmaking om een andere gerechtvaardigde reden geschiedt (zoals een wettelijke verplichting daartoe).

 

 1. Procedure voor inzage in persoonsgegevens

Indien een klant een vraag stelt aan of verzoek richt tot H.I.S. om bekendmaking, verwijdering of correctie van zijn/haar persoonsgegevens of een klant aan H.I.S. verzoekt de gegevens niet langer te gebruiken of aan een derde door te geven, wordt de klant verzocht contact met H.I.S. op te nemen. H.I.S. reageert binnen een redelijke termijn op de vraag of het verzoek. In geval H.I.S. niet geheel of gedeeltelijk aan het verzoek kan voldoen, licht H.I.S. de reden daarvoor toe aan de klant.

 

 

 1. Beveiligingsprocedures voor persoonsgegevens

Om een lek, verlies of beschadiging van persoonsgegevens te voorkomen, spant H.I.S. zich in beveiligingsprocedures te hanteren die in zowel technisch als administratief opzicht passend en redelijk zijn. Mocht zich een lek, verlies of beschadiging van persoonsgegevens voordoen, dan zal H.I.S. dit onmiddellijk aan de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit en de persoon van wie de gegevens zijn verkregen melden en de nodige passende tegenmaatregelen en/of correctiemaatregelen treffen.

 

 1. Rechten van betrokkenen onder de Algemene verordening gegevensbescherming

De klant beschikt over diverse rechten ten aanzien van diens persoonsgegevens. Ook heeft de klant het recht een klacht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in te dienen. H.I.S. reageert terstond op een verzoek om inzage in persoonsgegevens door een persoon van wie de gegevens zijn verkregen alsmede op andere klachten of opmerkingen.

 

 1. Overige aangelegenheden

H.I.S. houdt zich aan de wetten op de bescherming van persoonsgegevens en andere toepasselijke wetten en reglementen, beleidsregels en gedragscodes die zijn voorgeschreven door nationale overheden en internationale organen voor die terreinen waarop dergelijke gegevens worden verzameld. H.I.S. heeft intern een systeem voor de bescherming van persoonsgegevens vastgesteld (Data Protrection Management System) om ervoor te zorgen dat alle bestuurders en werknemers de wet en regelgeving kennen en nakomen en dat het systeem voortdurend verbeterd en geactualiseerd wordt.

 

Vastgesteld per 1 maart 2005

Gewijzigd per 25 mei 2018

 

 

 1. Doel waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt

H.I.S. gebruikt persoonsgegevens wanneer de klant een aanvraagformulier invult of gegevens invoert bij een aanvraag voor een reisarrangement of verzekering om deze voor zover noodzakelijk te gebruiken voor het arrangement en de ontvangst van vervoer of accommodatie en verzekering en gedurende de communicatie met de klant. H.I.S. gebruikt persoonsgegevens van een klant ook voor marketinganalyse, de ontwikkeling van betere producten of diensten voor de toekomst, de informatieverstrekking aan klanten over producten of diensten van H.I.S. en van vennootschappen die aan haar zijn gelieerd, bij verzoeken aan klanten om opmerkingen of hun mening na de reis en om voordelen aan de klant te verlenen. De klant heeft in alle gevallen de keuze om zijn/haar persoonsgegevens al of niet aan H.I.S. te verstrekken (verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting en geen vereiste voor het sluiten van een overeenkomst). Wij verzoeken de klant echter rekening te houden met de mogelijkheid dat een product of dienst van H.I.S. niet leverbaar is indien de klant de desbetreffende persoonsgegevens niet aan H.I.S. verstrekt, omdat deze gegevens essentieel zijn voor de dienstverlening die de klant van H.I.S. verlangt. H.I.S. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op grond van de persoonsgegevens die zij van u verzamelt.

H.I.S. slaat de persoonsgegevens die de klant bij het verzoek om een reisarrangement verstrekt op in haar database. Dergelijke gegevens worden opgeslagen zolang zij noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij H.I.S. wettelijk verplicht is de gegevens langer op te slaan of de gegevens noodzakelijk zijn om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of daartegen verweer te voeren.

 

 1. Rechtvaardigingsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtvaardigingsgronden waarop H.I.S. persoonsgegevens verwerkt zijn:

(1) Uitvoering van een overeenkomst

Het gebruik van klantgegevens kan noodzakelijk zijn om overeenkomsten die klanten met H.I.S. sluiten na te komen. Bijvoorbeeld, indien een klant diensten van H.I.S. afneemt en een reservering maakt worden de door de klant verstrekte gegevens door H.I.S. gebruikt om te voldoen aan haar verplichting om die reservering te voltooien en te beheren.

(2) Gerechtvaardigde belangen

H.I.S. kan de klantgegevens gebruiken met het oog op de gerechtvaardigde belangen van H.I.S., zoals het aan de klant aanbieden van de meest geschikte websitecontent e-mails en nieuwsbrieven (indien de klant heeft gekozen voor het ontvangen daarvan), het verbeteren en voeren van promotie voor H.I.S.’ producten en diensten en de content van H.I.S. haar website, om administratieve of wettelijk doeleinden of om fraude op te sporen.

(3) Nakoming van wettelijke verplichtingen

In aanvulling op de bepalingen in dit document zullen wij periodiek gegevens over u moeten verwerken en doorgeven aan derden omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn (hetzij direct op grond van de wet of krachtens een vonnis) of om aan contractuele verplichtingen jegens u te voldoen. Wij moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens doorgeven aan de belastingdienst of openbare autoriteiten op grond van de geldende fiscale of sociale verzekeringswetten.

(4) Toestemming

H.I.S. kan periodiek bepaalde diensten verlenen en klantgegevens met toestemming van de klant gebruiken, bijvoorbeeld wanneer een reservering wordt gedaan in een derde land waar adequate beschermingsmaatregelen voor gegevensbescherming niet zijn gewaarborgd. H.I.S. verzoekt tevens om toestemming van de klant om persoonsgegevens van de klant voor marketingdoeleinden te gebruiken. De klant kan zijn/haar toestemming op elk moment intrekken door daartoe contact met H.I.S. op te nemen op een van de adressen die hierna zijn vermeld.

 

 1. Openbaarmaking van persoonsgegevens

H.I.S. zal persoonsgegevens van een klant niet zonder de toestemming van de betrokkene aan een derde doorgeven, met uitzondering van de volgende gevallen:

 

(a) Bescherming van menselijk leven en gezondheid

H.I.S. kan persoonsgegevens verstrekken indien de bekendmaking noodzakelijk is voor de bescherming van het menselijk leven, de menselijke gezondheid of zaken en het moeilijk is de toestemming te verkrijgen van persoon van wie de gegevens zijn verkregen. H.I.S. kan de gegevens ook bekendmaken indien dit in het bijzonder noodzakelijk is voor verbetering van de openbare gezondheid of bevordering van een gezonde groei van kinderen en het moeilijk is de toestemming te verkrijgen van de persoon van wie de gegevens zijn verkregen.

 

(b) Bevoegde autoriteiten

H.I.S. maakt persoonsgegevens openbaar aan wetshandhavingsinstanties voor zover dit wettelijk is vereist of strikt noodzakelijk is voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude. H.I.S. dient mogelijk nader persoonsgegevens openbaar te maken aan bevoegde autoriteiten om de rechten of eigendommen van H.I.S. te beschermen en te verdedigen.

 

(c) Lokale kantoren van H.I.S.

Om haar diensten te verlenen kunnen klantgegevens worden gedeeld met onderstaande dochtervennootschappen die deel uitmaken van de H.I.S. groep. Voor een omschrijving van onze ondernemingsstructuur verwijzen wij graag naar onze de webpagina “Over ons” (https://www.his.co.jp/english/about.html)

 

(d) Externe serviceproviders

H.I.S. kan gebruikmaken van tussenpersonen voor arrangementem (bijvoorbeeld accommodatietussenpersonen) en/of serviceproviders (bijvoorbeeld hotels of luchtvaartmaatschappijen) die namens H.I.S persoonsgegevens van de klant verwerken om diensten aan de klant te verlenen. Externe serviceproviders zijn gebonden aan geheimhoudingsbepalingen en mogen deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Indien gegevens worden doorgegeven aan een verwerker in een derde land buiten de EER, zijn passende beschermingsmaatregelen van toepassing om de bescherming van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen.

 

(e) Bijzondere bepaling voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EER naar derde landen

Indien een persoon van wie gegevens zijn verzameld in de EER is gevestigd en dergelijke gegevens zullen worden doorgegeven naar een entiteit buiten de EER zal H.I.S. steeds de veiligheid van de persoonsgegevens waarborgen. Indien geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie aanwezig is, geschiedt de doorgifte van gegevens door H.I.S. aan derde landen uitsluitend met gebruik van passende beschermingsmaatregelen zoals in de Algemene verordening gegevensbescherming is voorgeschreven. H.I.S. heeft met haar zakelijke partners in derde landen Modelcontractbepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens gesloten waarin te allen tijde een adequaat niveau van gegevensbescherming en handhaving van de rechten van personen ten aanzien van hun persoonsgegevens is gewaarborgd. In gevallen waarin dergelijke beschermingsmaatregelen niet kunnen worden geboden deelt H.I.S. alleen persoonsgegevens nadat zij de betrokkene heeft geïnformeerd over en goedkeuring heeft gekregen voor een dergelijke doorgifte of indien dit absoluut noodzakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen jegens dergelijke betrokkene op grond van de overeenkomst met H.I.S. (zoals de bekendmaking van persoonsgegevens aan een hotel om accommodatie voor de klant te boeken).

 

 1. Procedure voor inzage in persoonsgegevens

Indien een klant een vraag wenst te stellen of verzoek wenst te richten aan H.I.S. om inzage in, verwijdering of correctie van zijn/haar persoonsgegevens of een klant H.I.S. wenst te verzoeken de gegevens niet langer te gebruiken of aan een derde door te geven, wordt de klant verzocht contact op te nemen met de hierna vermelde contactpersoon van H.I.S. om te worden geleid door de daarvoor bestemde procedure. H.I.S. reageert binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met de wet en de gedragsregels van de onderneming, op de vraag of het verzoek en informeert de klant over het resultaat daarvan. In geval H.I.S. niet geheel of gedeeltelijk aan het verzoek kan voldoen, licht H.I.S. de reden daarvoor toe aan de klant.

 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op [gdpr-pj@his-world.com]

H.I.S. Travel Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op haar website en mobiele apps. H.I.S. Nederland B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan de Arent Janszoon Ernststraat 595E-1, 1082 LD te Amsterdam.

 

 1. Beveiligingsprocedures voor persoonsgegevens

In overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingswetten hanteert H.I.S. redelijke procedures om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. H.I.S. hanteert diverse technische en fysieke beveiligingsmiddelen om de veiligheid en integriteit van haar gegevensverwerkingssystemen te waarborgen. Ook zijn de persoonsgegevens alleen toegankelijk voor daartoe bevoegde en adequaat opgeleide medewerkers. H.I.S. verzorgt voortdurend opleidingen voor werknemers en betrekt haar werknemers bij diverse voorlichtingsprogramma’s over de omgang met persoonsgegevens.

 

 1. Rechten van betrokkenen onder de Algemene verordening gegevensbescherming

(1) De klant heeft de volgende rechten ten aanzien van diens persoonsgegevens.

– het recht van inzage

– het recht van correctie of verwijdering

– het recht van beperking van de verwerking

– het recht van bezwaar tegen de verwerking

– het recht van dataportabiliteit.

 

(2) De klant heeft ook het recht een klacht over H.I.S. omtrent de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Voor eventuele vragen over uw rechten verzoeken wij u contact met ons op te nemen op: gdpr-pj@his-world.com

 

 1. Overige aangelegenheden

Dit Privacybeleid is opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door H.I.S. Travel Nederland B.V.

Een klant die onder de wet- en regelgeving van zijn woonplaats als minderjarig wordt beschouwd, wordt verzocht alleen diens persoonsgegevens te verstrekken nadat een ouder of voogd van hem/haar daarvoor toestemming heeft gegeven.

H.I.S. heeft intern een systeem voor de bescherming van persoonsgegevens vastgesteld (Data Protrection Management System) om ervoor te zorgen dat alle bestuurders en werknemers de wet en regelgeving erkennen en nakomen en het systeem voortdurend verbeterd en geactualiseerd wordt. H.I.S. kan het “Privacybeleid van H.I.S. in Europa” van tijd tot tijd wijzigen om de persoonsgegevens van de klant adequater te verwerken of aan een wijziging in de bijbehorende wet- en regelgeving te voldoen.

Algemene voorwaarden | Privacybeleid NL | Privacy Policy ENG | Privacy Notice | © 2018: Tojapan.nl/H.I.S. Travel Nederland B.V. | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress